Anasayfa um:ag Gazeteciler Platformu İçin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

um:ag Gazeteciler Platformu İçin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

, admin

Bu Aydınlatma Metni Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (bundan sonra um:ag olarak anılacak) tarafından um:ag Gazeteciler Platformu faaliyetlerinin izleyicisi, seyircisi, dinleyicisi ve her türlü etkinliğinin katılımcılarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu etkinliklere katılanların kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla um:ag tarafından işlenmektedir. um:ag olarak kişisel verileri neden işlediğimiz, işleme biçimimiz ve işlediğimiz bu verileri aktarım durumumuz bu metinde açıklanmıştır.

Öncelikle kişisel veriyi tanımlamak istiyoruz. KVKK’na göre kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Elde edilen bu verilerin işlenmesi ise yine KVKK’ya göre “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” diye belirtilmiştir.

Buradan hareketle aşağıdaki açıklamalar da KVKK çerçevesinde yapılmaktadır.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı KVKK) uyarınca, um:ag Gazeteciler Platformu katılımcılarının/takipçilerinin verilerinin işlenmesinde veri sorumlusu um:ag’dır.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz temel olarak um:ag’ın gerçekleştirdiği kurs, atölye, bilimsel ve kültürel araştırma faaliyetlerinde, bu faaliyetlerin amacıyla örtüşecek biçimde elektronik veya fiziki ortamda toplanmakta ve işlenmektedir. Bunu, insan haklarını ve hürriyetlerini ön plana koyarak ve ilgili kişinin açık rızasını alarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yapıyoruz. Bu çerçevede kişisel verilerinizi,

● um:ag Gazeteciler Platformu faaliyetlerine katılımın gerçekleştirilebilmesi için katılımcılarımızla ilgili her türlü sürecin planlanması ve icra edilmesi, ardından da bu faaliyetlerin daha da etkin olabilmesi için değerlendirilmesi amacıyla;

● Katılımcıların gerçekleştirilen bazı etkinliklere ödeyecekleri ücretlerin ilgili kanunlarda doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve muhasebe kaydının tutulması amacıyla;

● um:ag ofis binalarında kullanılan ücretsiz internet hizmetinin kullanımı sırasında doğacak çeşitli kanuni ya da ticari yükümlülükler nedeniyle;

● um:ag Gazeteciler Platformu faaliyetlerine katılmak için gerekli kayıt vb. işlemlerin yapılması, um:ag Gazeteciler Platformu’nun ve etkinliklerinin tanıtılması amacıyla kullanabiliriz.

3. Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

● um:ag Gazeteciler Platformu’nun her türlü faaliyetine ve etkinliğine katılan katılımcılarımızın katılım, izleme ve sonrasındaki değerlendirmelerinden elde edilen her türlü çıktının veri analizini yapmak, çıkan sonuçları bilimsel bilgi üretiminin çeşitli veçhelerinde kullanmak amacıyla;

● Sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizi (gazetecilerplatformu.com) ziyaret edenlere yönelik verileri yine um:ag Gazeteciler Platformu’nun ve onun faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla;

● Faaliyetlerimizin ve etkinliklerimizin değerlendirilmesi amacıyla yapılan anketlere, formlara, değerlendirme sorularına verdiğiniz cevapları, yazdığınız yorum, eleştiri, istek ve her türlü değerlendirme yanıtını yine um:ag Gazeteciler Platformu faaliyetlerini geliştirmek ve tanıtmak amacıyla;

● um:ag Gazeteciler Platformu web sitesinde kullandığınız tüm veriler; elektronik bültenlerin ulaştırılması amacıyla,

● um:ag Gazeteciler Platformu’nun gelir sağlayıcı ya da ücretsiz yaptığı her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı, atölye, telefon mesaj grupları katılımcıları hakkında kişisel veriler yine bu faaliyetleri geliştirmek ve katılımcılara ulaşmak amacıyla;

● um:ag Gazeteciler Platformu web sitesi ya da sosyal medya hesaplarında yayınlanan elektronik ya da um:ag’ın hazırladığı basılı formlarla etkinliklere, faaliyetlere ya da atölyelere kayıt olanların kişisel bilgilerini teyit etmek, her türlü iletişim bilgilerini kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya basılı tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla;

● Bize destek sunan ya da ortak olarak faaliyet, etkinlik ya da atölye yaptığımız kişi, kurum veya kuruluşlara bu faaliyetlerin yapılması öncesi, sırası ya da sonrası talep ettikleri katılım bilgilerini, fotoğrafları, video kayıtlarını, katılımcıların başvururken ya da faaliyet sırasında veya sonrasında formlarda doldurdukları ve paylaşılmasına dair açık rıza gösterdikleri tüm kişisel bilgileri aktarma amacıyla;

● Yürürlükte olan kanunlara uygun haklarımızı kullanmak ve katılımcılarımızın haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla,

● um:ag Gazeteciler Platformu ile iletişim veya faaliyete katılımla ilgili ortaya çıkan tüm veriler um:ag tarafından toplanabilir, düzenlenebilir, her türlü faaliyet, etkinlik ve atölye için işlenebilir. Ayrıca um:ag bu verileri gerekli önlemleri alarak yukarıda sözü geçen amaçlarla uyum içinde bulut hesaplarına veya uygun gördüğü bilgi işlem saklama yöntemine aktarabilir ve bu bilgileri arşivleyebilir.

  • KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,  um:ag Gazeteciler Platformu’nun faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, sözleşme makamı, dernek yöneticileri/çalışanları, dernek iktisadi işletmeleri, Google, Microsoft, Inbox gibi merkezleri yurtiçi yada yurtdışında bulunan çevrimiçi hizmet sağlayıcıları), hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları (hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler), sözleşme makamının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, elektronik posta hesaplarımız aracılığıyla yapılan başvurularda, elektronik ve basılı anket ile her türlü değerlendirme formlarıyla, web sitemizde gezinme sırasındaki hareketlerinizle, sizinle iletişime geçtiğimiz tüm kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK 11. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda ilgili kişiler eğer talep ederse bilgilenme hakkına sahiptir:

a) Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. Talepleriniz İçin İletişim

Yukarıdaki metne ilişkin başvurularınızı, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, gazetecilerplatformu@gmail.com adresine iletebilirsiniz. Size en fazla 30 gün içinde yanıt vereceğiz. Başvuruda bulunurken lütfen açık kimlik, adres ve telefonunuzu belirtiniz; hangi etkinlikle ilgili bilgi almak istediğinizi açık biçimde yazınız. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

  • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi [1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
  • um:ag Gazeteciler Platformu, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.